Termeni si Conditii

pentru accesul și utilizarea software-ului GDP Shield (SaaS)

 

 1. INTRODUCERE

Scop

Prezentul document reprezintă Acordul fundamental, legal și obligatoriu dintre GDP Shield și Client. Acesta reglementează termenii și condițiile de acces și de utilizare a serviciilor GDP Shield.

Părțile contractante

"Furnizorul de servicii" este GDP Shield S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Negoi 29, România ("GDP Shield").

"Client" este considerat orice persoană juridică care deține un cont de client pe website-ul nostru și are, astfel, acces la serviciile noastre.

Accesul la Servicii se face pe bază abonament lunar. Prin solicitarea accesului la Servicii și  confirmarea acceptării Termenilor și Condițiilor se consideră încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic ("Contract") între GDP Shield și Client. Toate Serviciile, în măsura în care sunt disponibile la un moment dat prin intermediul portalului https://gdpshield.com sunt supuse condițiilor acestui document.

Prin încheierea prezentului Acord și înregistrarea Clientului în sistemul GDP Shield, Clientul are dreptul să utilizeze Serviciile, în condițiile stipulate mai jos. După ce a fost validat accesul la Servicii, Clientul va primi un e-mail la adresa de e-mail înregistrată cu detaliile de acces necesare.

Întreaga gamă de servicii este compusă din accesul la o bază securizată de date cu caracter personal, completat posibilitatea utiliării unei serii de sub-servicii relative la GDPR și opțiuni de Marketing. Dreptul Clientului de a utiliza Serviciile cuprinde toate sub-serviciile individuale disponibile.

1.1 Definiții

În prezentul acord, următorii termeni au înțelesurile de mai jos:

"Legile aplicabile" înseamnă

(a) GDPR - Regulamentul general al UE privind protecția datelor 2016/679;

(b) legile Uniunii Europene sau ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal, aplicabile colectorului sau procesatroului;

(c) orice alt act normativ cu privire la datele cu caracter personal aplicabil controlorului sau procesatorului;

"Colector" înseamnă Clientul, iar Clientul determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

"Procesator" înseamnă entitatea care prelucrează date personale pentru sine sau în numele controlorului;

"Date personale" înseamnă orice date personale prelucrate de un procesator în numele controlorului în temeiul sau în legătură cu Termenii și condițiile;

"Servicii" înseamnă serviciile SaaS furnizate de GDP Shield puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentului document;

1.2. Descrierea serviciilor

Serviciile furnizate sunt standardizate. Ele sunt, în esență, alcătuite din accesul securizat la o bază de date pentru date personale, conectată la un set de instrumente suplimentare pentru diverse scopuri corelative. Pentru claritate, GDP Shield este furnizor de SaaS și nu are nicio influență asupra procedurilor efective de procesare a informațiilor din baza de date personale ale Clientului.

De asemenea, GDP Shield nu are acces la datele personale colectate de Client. Procesarea efectivă a datelor este de asemenea efectuată de către Client, utilizând setul de instrumente oferite de noi în cadrul Serviciului. GDP Shield nu cunoaște și nu are nicio legătură cu scopul procesării datelor din baza de date a Clientului său.

Clientul înțelege că soluția care furnizează Serviciile poate evolua și se poate actualiza, în timp. Cu alte cuvinte, Clientului i se acordă dreptul de a utiliza Serviciile noastre cu funcționalitatea oferită la momentul utilizării efective. Dreptul de a utiliza Serviciile noastre nu este conectat la nicio versiune specifică a soluției sau la orice funcționalitate furnizată în orice moment, ci este mai degrabă legată de accesul și utilizarea Serviciilor așa cum sunt la momentul accesării.

 1. DREPTUL DE A UTILIZA SERVICIILE

2.1. Generalități

Odată cu deschiderea contului, Clientului i se oferă acces la contul său de Administrator, cu numele de utilizator și parola alese de Client. Administratorul are posibilitatea de a configura utilizatori și de a le oferi acces limitat la Servicii. Utilizatorii Administratorului sunt persoane fizice angajați ai Clientului.

Clientul și utilizatorii săi primesc un drept de acces limitat, terminabil, neexclusiv și netransferabil și utilizează Serviciile, în conformitate cu termenii prezentului document, exclusiv pentru scopurile interne și de afaceri ale Clientului. Acest drept este condiționat de plata unui abonament, precum și a altor eventuale costuri suplimentare aplicabile ("Abonament"). Abonamentele aplicabile sunt prezentate în prezentarea generală a contului clienților.

2.2. Proceduri de înscriere și taxe
La înscriere, clientului i se oferă două posibilități:
1. Plata unei taxe de înscriere - Clientul poate anula abonamentul în orice moment;
2. Acordul privind un termen contractual de minim doi ani - context în care nu va exista nici o taxă de înscriere, dar anularea abonamentului înainte de doi ani de la data înscrierii va duce la plata de către Client a unei "Taxe de încetare a contractului". Acesta va fi calculat în prin raportare la lunile contractuale rămase neachitate, iar plata va fi scadentă a doua zi. Se vor aplica procedurile de încetare a Contractului.

Plata taxei de înscriere și respectarea condițiilor din prezentul acord reprezintă o condiție prealabilă pentru dreptul de a utiliza Serviciile. Scutul PIB poate ajusta tariful de abonament convenit anual, cu o notificare scrisă de 3 luni. În cazul modificării taxelor publice, a taxelor sau a altor taxe sau a altor modificări ale practicii administrative publice afectează costurile furnizate de Furnizor, Taxa de abonament poate fi ajustată corespunzător fără notificare prealabilă.

Clientul nu poate permite unei terțe părți să utilizeze Serviciile într-un birou de servicii sau în alte servicii similare sau să ofere servicii către o terță parte servicii dependente de Servicii. Cu toate acestea, Clientul poate permite consultanților in-hire sau angajaților temporari să utilizeze serviciile Business Services pentru clienți. De asemenea, Clientul poate utiliza Serviciile pentru colectarea datelor din aplicațiile și bazele de date ale partenerilor de afaceri ai Clientului.

Serviciile depind de software-ul standard. Atunci când achiziționează accesul la Servicii, Clientul nu cumpără o copie a licenței sau licența pentru software-ul folosit pentru livrarea Serviciilor, ci plătește consecutiv pentru un abonament pentru a accesa Serviciile.

2.3. Relația dintre utilizatorii clienților și scutul GDP

Clientul se obligă să adere la termenii prezentului Contract și să se asigure că oricare dintre Utilizatorii săi procedează la fel. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile legate de utilizatorii săi și respectarea de către Utilizator a termenilor prezentului acord. Atunci când Utilizatorul individual acceptă orice Termeni la conectarea la un Serviciu sau la o schimbare ulterioară a unor astfel de termeni, nu se face nici un acord între un astfel de utilizator și un Scut PIB. În orice moment, Clientul este parte la orice acord cu Piața PIB și care are toate drepturile și obligațiile stabilite în acest acord.

Clientul acceptă ca PGP Shield să poată contacta Clientul (administratorul Clientului), prin intermediul adreselor de e-mail înregistrate și prin telefon și să furnizeze informații generale de marketing sau alte informații despre Servicii. Astfel de informații nu vor fi trimise celorlalți utilizatori ai Clientului.

2.4. Administrarea utilizatorilor

Utilizatorii sunt creați și administrați de către administratorul clientului, care este comunicat PIB-ului Shield.

Informațiile de conectare ale unui Utilizator individual nu vor fi partajate sau utilizate de mai mult de o persoană fizică, dar pot fi redistribuite în mod liber de către administratorul Clientului. Administratorul clientului poate șterge și utilizatorii. Clientul se asigură că toate informațiile despre Utilizatori și administratori sunt actualizate în permanență.

Fiecare utilizator este responsabil pentru păstrarea confidențială a numelui său de utilizator și a parolei. Clientul va informa imediat Shield-ul GDP în cazul utilizării neautorizate a informațiilor de conectare ale utilizatorului. Utilizatorii sau administratorul sunt autorizați să furnizeze personalului de asistență al Pensiei de Pensii accesul la conturile lor, în cazul în care acest acces este necesar pentru a furniza suport sau pentru a îndeplini sarcini solicitate de Utilizator sau de administrator.

2.5. Cerințe privind utilizarea serviciilor

Clientul și oricare dintre Utilizatorii săi nu transferă Serviciile sau viruși, programe malware sau orice alt cod dăunător sau utilizează Serviciile într-o manieră care prezintă riscul unui astfel de transfer. Serviciile nu vor fi folosite pentru scopuri ilegale sau neautorizate. Clientul este responsabil pentru respectarea reglementărilor UE privind exportul atunci când serviciile sunt utilizate în afara UE, inclusiv prin asigurarea faptului că serviciile nu sunt utilizate în jurisdicții în care o astfel de utilizare ar fi contrară acestor reglementări privind exportul.

 1. INFORMAȚII TEHNICE

Serviciile sunt compatibile și sunt livrate prin orice browser web major, cum ar fi Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Safari, ca mediu de operare. Clientul va primi notificarea minimă de trei luni în cazul unor modificări semnificative ale mediului de operare. GDP Shield își rezervă dreptul de a schimba mediul de operare, dar în acest caz va notifica Clientul, pentru a permite Clientului să evalueze efectele tehnice și juridice ale unei astfel de schimbări.

PGS Shield nu are nicio responsabilitate pentru eventualele erori și defecte ale browserelor web, nici pentru alegerea unui client de web browser incompatibil.

În măsura în care se aplică cerințele tehnice pentru sistemele IT ale Clientului pentru utilizarea Serviciilor, de ex. cerințele privind lățimea de bandă și / sau hardware-ul, acesta va fi stabilit împreună cu descrierea serviciilor în cauză.

 1. RESPONSABILITATEA PENTRU CALITATEA DE SERVICIU, DISPONIBILITATE ȘI SUPORT

4.1. Calitatea serviciului

PG Shield garantează că serviciile vor funcționa în mod substanțial așa cum este descris în documentația aplicabilă a Serviciilor. Serviciile vor fi supuse unor îmbunătățiri continue.

În cazul în care Serviciile nu funcționează așa cum este descris în documentația aplicabilă a Serviciilor, PIB-ul Shield va corecta erorile verificate ale serviciilor pe cheltuiala propriu-zisă a PBS. GDP Shield poate alege să înlocuiască serviciile sau funcționalitatea în cadrul acestora, în loc să efectueze o corecție. Dacă Shield-ul PIB nu rezolvă erorile verificate în conformitate cu termenele stabilite împreună cu descrierea Serviciilor în cauză sau nu înlocuiește Serviciul într-un termen rezonabil, Clientul își poate anula abonamentul la respectivul serviciu în conformitate cu termenii din secțiunea 11. Clientul nu poate stabili nicio altă pretenție din cauza unor defecte sau erori în cadrul Serviciilor.

4.2. Acord privind nivelul serviciilor (SLA), sancțiuni

Proiectele privind disponibilitatea serviciului Shield GDP, sancțiunile SLA și perioadele de întreținere fixe sunt stabilite împreună cu descrierea Serviciilor în cauză.

Scutul PIB poate, din când în când, să impună perioade de întreținere, de exemplu pentru upgrade-uri majore. Astfel de perioade de întreținere vor avea loc, în general, în săptămânile sau peste nopți și vor fi notificate clientului cu cel puțin 48 de ore în avans.

4.3. Notificarea erorilor

În cazul în care Clientul se confruntă cu faptul că Serviciile sunt total sau parțial indisponibile sau au performanțe reduse, Clientul va raporta eroarea prin e-mail la support@gdpshield.com. Pentru a se asigura că PIB-ul Shield obține informațiile necesare pentru a identifica și corecta eroarea, Clientul, împreună cu notificarea de eroare, furnizează informații corecte despre eroare, inclusiv o descriere a modului în care a apărut eroarea, câți utilizatori sunt afectați , și care sunt fluxurile de date și / sau sistemele afectate, sau ajută scutul PIB să colecteze astfel de informații.

4.4. A sustine

GDP Shield va oferi suport tehnic și juridic de bază Clientului. Acest lucru implică asistență tehnică și juridică, dar scutul PIB nu garantează că se va găsi o soluție pentru orice probleme sau solicitări. Administrarea și configurarea Serviciilor pentru Client nu sunt incluse în suport și pot fi furnizate conform unor contracte separate. Aceasta poate include asistență conectată la aplicații / baze de date integrate.

Clientul poate contacta suportul Pistolului PIB în zilele lucrătoare (de luni până vineri, cu excepția Ajunului Crăciunului, a Anului Nou și a altor sărbători legale) între orele 08:00 și 16:00 ora Europei Centrale, sau în anumite momente determinate de scutul PIB. Orice contact cu ajutorul suportului Shield GDP va avea loc prin support@gdpshield.com

 1. SECURITATE

5.1. Drepturile la date

Clientul își păstrează toate drepturile asupra tuturor datelor pe care Clientul le stochează sau le transferă în legătură cu utilizarea Serviciilor.

Scutul PIB nu are acces la datele stocate de Client.

La serviciile Terminare, Shield-ul PIB-ului poate fi de acord să asiste Clientul în transferarea datelor într-un format desemnat și utilizabil. Un astfel de serviciu poate fi livrat în termen de 10 zile de la încheierea abonamentului în cauză, pentru a se asigura că Clientul poate primi datele înainte de ștergere. Această asistență nu este facturată de scutul PIB. La terminarea abonamentului, toate datele despre clienți vor fi șterse de către Scutul PIB.

5.2. Securitate

Confidențialitatea clientului este importantă pentru PAL și ne vom respecta politica de confidențialitate. GDP Shield își rezervă dreptul de a-și modifica politica de confidențialitate din când în când.

GDP Shield oferă servicii sigure și fiabile și va avea în orice moment măsuri de securitate administrative, fizice și tehnice, inclusiv soluții de rezervă în conformitate cu standardele corespunzătoare.

 • Sistemul GDP Shield a creat un sistem de guvernanță a securității informațiilor în care sistemele, rutinele și procesele sunt create în conformitate cu standardul ISO 27001.
 • Un audit anual efectuat de terți se va efectua în conformitate cu ISO 27001
 • Un raport de sinteză confidențial al auditului va fi produs și pus la dispoziția clientului la cerere
 • Raportul de sinteză trebuie să permită Clientului să evalueze dacă nivelul de securitate al serviciilor PG Shield este în conformitate cu Acordul și cu cerințele Clientului

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Serviciile oferite de Shield-ul PIB nu implică colectarea și prelucrarea datelor personale ale Clientului referitoare la subiecții săi de date, pentru Client. GDP Shield nu are nici un fel de acces la baza de date creată de Client. Serviciile oferite de Shield PIB pot presupune numai colectarea și prelucrarea datelor personale limitate la administratorul Clientului și informațiile personale ale Utilizatorului.

Clientul este controlorul și procesorul, în conformitate cu articolul 4 alineatele 7 și 8 din Regulamentul UE privind protecția generală a datelor ("GDPR").

Clientul în calitate de Controlor este de acord și garantează că:

 • Clientul deține sau are dreptul de a transfera datele cu caracter personal Serviciului pentru procesare și că Clientul este responsabil pentru corectitudinea, integritatea, conținutul și legalitatea datelor personale;
 • Este obligația Clientului de a notifica Autoritatea de reglementare și / sau subiecții de date în cazul încălcării sau transferului neautorizat de categorii speciale de date, cum ar fi datele personale;
 • Clientul, prin evaluarea riscurilor, a verificat dacă măsurile de securitate ale PIB-ului sunt eficace și adecvate pentru prelucrarea în cauză;
 • Scutul PIB a oferit garanții suficiente în ceea ce privește măsurile de securitate logică, tehnică, fizică și organizatorică.
 • În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include procesarea datelor sensibile, PG Shield necesită ca Clientul să utilizeze un SLA.

 

 1. TERMENII ȘI TERMENII DE PLATĂ

Pentru serviciile incluse în acest Acord, Clientul plătește o taxă de subscriere pentru PAL-ul Shield așa cum este stabilit împreună cu descrierea Serviciilor în cauză.

 1. DREPTUL DE AUDIT ȘI CONTROL

Piața de protecție a PIB-ului va permite, în măsura cerută de standardele de audit aplicabile sau cerințele / legislația guvernamentală aplicabilă, auditorilor interni sau externi ai clientului să respecte livrarea Serviciilor cu date referitoare la clienți și orice documentație pentru Serviciul pentru Client. Clientul va anunța în mod rezonabil aceste audituri, cel puțin 20 de zile calendaristice, iar auditul va fi efectuat în timpul programului normal de lucru. Clientul recunoaște că domeniul de aplicare al auditului trebuie să fie limitat la furnizarea de servicii de către Piața Shield, precum și la documentația aplicabilă.

Clienții nu pot utiliza auditori care se află în concurență directă cu Scutul PIB. Auditorul sau auditorii vor semna un acord de nedivulgare. Clientul trebuie să respecte reglementările aplicabile Piața de protecție a PIB-ului atunci când accesul la facilitățile PIB-ului Shield.

Orice costuri pe care PIB-ul Shield le-ar putea avea în legătură cu auditul, controlul și orice eventuală asigurare suplimentară a calității pe care Clientul o poate solicita, vor fi facturate Clientului în conformitate cu ratele aplicabile GDP Shield.

 1. SCHIMBĂRI ALE ACORDULUI

GDP Shield își rezervă dreptul de a modifica termenii prezentului acord cu cel puțin 30 de zile înainte de notificare.

 1. RĂSPUNDEREA, LIMITAREA RĂSPUNDERII ETC.

9.1. Limitare a răspunderii

În cazul în care PIB-ul Shield este responsabil pentru plata de daune către Client ca o consecință a încălcării uneia dintre obligațiile care decurg din acest Acord, aceste daune nu pot în nici un caz să includă despăgubiri pentru pierderi indirecte sau daune de orice fel care pot apărea ca urmare, sau în legătură cu, o astfel de încălcare. Pierderea indirectă include, dar nu se limitează la, pierderi de profit de orice fel, pierderi ca urmare a operațiunilor întrerupte, pierderi de date, economii pierdute, pierderi datorate privării și cereri de la terți. Răspunderea pentru Piața Shield în temeiul prezentului acord se limitează, prin urmare, la pierderi directe, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația obligatorie aplicabilă, de exemplu daunele cauzate de neglijență gravă sau de intenție. Orice rambursare sau compensare pentru pierderile directe și costurile pe durata oricărei perioade de 12 luni nu trebuie să depășească o sumă echivalentă cu excl. TVA pentru serviciile în aceeași perioadă.

În cazul în care sunt convenite sancțiuni standard, aceste sancțiuni standard sunt unica și exclusivă remediere a problemei și nu se pot face alte cereri în baza aceleiași situații.

9.2. Forță majoră

În cazul în care utilizarea și executarea Serviciilor sunt împiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul părților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Cu toate acestea, fiecare parte poate, în conformitate cu secțiunea 10 din prezentul acord, să rezilieze acordul în cazul în care forța majoră îngreunează în mod deosebit această parte să continue acordul.

În cazul în care se modifică legea, regulile sau regulamentele aplicabile utilizării sau livrării Serviciilor sau se adoptă noi reguli sau reglementări după ce Serviciile au fost puse la dispoziție pe piață și acest lucru împiedică PFI să îndeplinească instrucțiunile Clientului privind prelucrarea datele cu caracter personal sau alte obligații din prezentul Acord și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la Servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată, aceasta este considerată o circumstanță de forță majoră. Scutul PIB nu este în niciun fel responsabil pentru nici o astfel de circumstanță sau pentru o altă situație de forță majoră.

9.3. Situații în care Pescuitul PIB nu este în niciun caz responsabil

Chiar dacă PGP Shield va utiliza îngrijirile adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între Client și Servicii, Clientul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că PGS nu poate garanta că un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. Stratul PIB nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor.

Nici Scutul PIB nu este responsabil de lipsa disponibilității Serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către Client sau de circumstanțele pentru care Clientul este responsabil sau de reconstrucția datelor indiferent de cauză.

 1. ANULAREA ȘI SUSPENDAREA

Clientul poate să anuleze serviciile sau sub-serviciile individuale și astfel să anuleze întregul abonament pentru Serviciul Shield GDP folosind instrumentul de cont al clientului cu perioada de notificare aplicabilă. Anularea intră în vigoare de la începutul primei luni după încheierea perioadei de notificare.
Pentru clienții care nu plătesc, GDP Shield are dreptul să suspende sau să pună capăt accesului la oricare dintre aceste servicii sau oricare parte a acestora în orice moment, cu sau fără motiv, cu o notificare prealabilă de 5 zile. În caz de abuz, accesul la Servicii poate fi suspendat sau încheiat fără notificare, cu efect imediat.
Dacă plata nu se face în termen de 5 zile de la data scadenței, PIB-ul Shield poate, cu condiția ca suma în circulație să nu fie nesemnificativă, să suspende accesul Clientului la Servicii până la efectuarea plății. Suspendarea va fi notificată în scris de către Shield PIB, cu un termen limită final și rezonabil pentru ca Clientul să plătească suma rămasă în circulație înainte de intrarea în vigoare a suspendării. Piața de protecție a PIB-ului poate rezilia conturile Clientului pentru Servicii, dacă plata nu este efectuată în cadrul Pensiei PIB în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei suspendări. Clientul plătește dobânzi întârziate, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru toate taxele de subscriere care nu sunt decontate înainte de data scadenței.
PGS Shield poate rezilia abonamentul Clientului cu un preaviz de 5 zile dacă Clientul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord sau dacă devine evident că Clientul va încălca în mod semnificativ acest Acord în viitor. PGS Shield poate să suspende, cu preaviz de 5 zile, Clientului suspendarea abonamentului Clientului la Servicii în cazul în care Contractul este încălcat de către Client. O astfel de suspendare poate fi valabilă până la rezolvarea problemei.
GDP Shield își rezervă dreptul de a rezilia orice serviciu în întregime sau disponibilitatea sa pe orice piață, cu o notificare de 3 luni înainte de intrarea în vigoare a acestei denunțări sau în caz de forță majoră, cu o notificare rezonabilă în aceste circumstanțe.
La anularea contractului, Clientul are dreptul la o copie a bazei sale de date într-un format citit, negarantat. Cu condiția ca Clientul să fi plătit "Taxa de anulare" în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.2. din prezentul document, PG Shield va ajuta clientul să obțină o copie lizibilă și nesecurizată a bazei de date existente referitoare la Client.
Atunci când Serviciile, în continuare utilizatorii, sunt terminate, toate datele și copii ale acestor date vor fi șterse de pe serverele GDP Shields la intrarea în vigoare a rezilierii. Clientul va avea acces la datele sale în conformitate cu secțiunea 5.1.

 1. TRANSFERUL ABONAMENTULUI

Fără a obține permisiunea scrisă prealabilă scrisă a PIB-ului Shield, Clientul nu are dreptul să transfere integral sau parțial dreptul de a utiliza Serviciile unei alte entități (fie prin fuziuni, deconcentrări, faliment, schimbare de proprietate sau control, sau afiliate sau altfel) . PIB-ul Shield poate transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul acordului către filialele sau alte companii din cadrul aceluiași grup, utilizându-le în continuare subcontractanți, cu condiția ca acest lucru să se facă într-un mod care să asigure respectarea obligațiilor din GDPR Perspectiva clientului.

 1. JURISDICȚIE

Prezentul Acord va fi interpretat, reglementat și interpretat în conformitate cu și reglementat de legile române și europene. În plus, Shield Client și GDP acceptă să se supună jurisdicției României pentru orice litigii legale referitoare la acest Acord sau la obiectul său în acest document.

Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri.

Dacă astfel de negocieri nu reușesc, oricare dintre părți poate cere ca dosarul să fie adus în fața unei instanțe din România. Competența legală convenită va fi locul în care PG Shield își are adresa înregistrată.

© GDPShield.com All rights reseved